Giám đốc Kế hoạch AHS Mike Lok trình bày tại State of Equity: Chăm sóc sức khỏe cho bảng điều khiển Mạng lưới An toàn của chúng tôi

Giám đốc Kế hoạch AHS Mike Lok đã tham gia vào một hội thảo với Sofi Bergkvist, Chủ tịch của Trung tâm Đổi mới Chăm sóc; Sylvia Hacaj, Giám đốc Phát triển và Truyền thông tại LifeLong Medical Care; và Eric Lam, Đối tác Tài khoản & Chiến lược tại Exygy. Họ đã thảo luận về công việc của mình, bao gồm những thay đổi trong vài năm qua và những thách thức đang diễn ra nhằm lật tẩy các động lực quyền lực hiện có trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe để dịch vụ chăm sóc được gắn chặt vào nhu cầu của các cộng đồng chưa được phục vụ.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ