ASIAN HEALTH SERVICES

Báo cáo thường niên

Dịch vụ Y tế Châu Á tại Oakland, California vào ngày 3 tháng 2019 năm XNUMX. (Ảnh của Cali Godley)

THÀNH TÍCH Dịch vụ Y tế Châu Á

Báo cáo thường niên

Báo cáo Thường niên của Dịch vụ Y tế Châu Á chia sẻ những thành tựu và tác động của cộng đồng chúng ta.

Thông tin liên lạc

Công viên Lina

Giám đốc Phát triển & Truyền thông

Các câu hỏi liên quan đến Quỹ hoặc Trợ cấp?

Darren Yee

Giám đốc Kế hoạch và Tài trợ

Grants@ahschc.org