VI-RÚT CORONA (COVID-19

Các Nhóm của chúng tôi đang đóng một vai trò quan trọng trong các nỗ lực ứng phó kịp thời với COVID

Dịch vụ Y tế Châu Á (AHS) hiện đang tiêm chủng cho bệnh nhân AHS và các thành viên cộng đồng từ 12 tuổi trở lên. AHS hiện đang sử dụng vắc xin Moderna cũng như vắc xin Pfizer vào những ngày và địa điểm được chọn. Vui lòng gọi Đường dây trợ giúp COVID theo số 510-735-3222 để lấy hẹn.

AHS TRONG HÀNH ĐỘNG

Sự hào phóng của bạn làm cho tất cả công việc tốt của chúng tôi có thể. Mọi đóng góp đều được hoan nghênh.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ