Asian Health Services

Chuẩn bị. Trả lời. Hồi phục. Cùng nhau!

Hợp tác với OSPSC và Listos California, AHS muốn mọi người sẵn sàng và giữ an toàn trước các đợt nắng nóng, cháy rừng, động đất và lũ lụt. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để thiết lập các cộng đồng kiên cường hơn, bảo vệ môi trường của chúng ta và giúp đỡ tất cả người dân California chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau thảm họa thiên nhiên.

Thiên tai Hướng dẫn sẵn sàng

Tải xuống Hướng dẫn sẵn sàng cho thảm họa tại đây

Đề tài Của tháng

Ứng dụng Shake của tôi

Tải xuống bằng các ngôn ngữ sau:

Thả, Che, Giữ

Tải xuống Hướng dẫn nhanh về mất điện tại đây:

Chuẩn bị Hướng dẫn