Một cuộc hẹn chăm sóc khẩn cấp được thực hiện cho quý vị thông qua Y tá Tư vấn (Phân loại) tại phòng khám tại nhà.  Quý vị cũng có thể đến, trong giờ làm việc, nếu quý vị có vấn đề y tế cần được chăm sóc ngay lập tức. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911. 

ĐỊA ĐIỂM & GIỜ LÀM VIỆC

Trung tâm Tài nguyên Châu Á
817 Harrison Street, Oakland, CA 94607
Số điện thoại: 510-986-0430

Giờ làm việc:
Thứ Ba, Thứ Năm: 9:00 sáng - 12:30 trưa | 1:30 chiều-5 giờ chiều
Thứ 4/thứ 5: 1:30 chiều – 5 giờ chiều