វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា (COVID -19​

ក្រុមរបស់យើងកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបនឹងការគ្របដណ្តប់ទាន់ពេលវេលា

អេ។ អេ។ អេ។ អេ។ កំពុងគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងឌីអាយអេមមានកំណត់សម្រាប់អ្នកជំងឺរបស់យើងដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋនិងស្រុកនិងការផ្គត់ផ្គង់ដែលមាន។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជម្ងឺអេអាយអេសូមចុចប៊ូតុងដើម្បីដាក់ពាក្យសុំបញ្ជីរងចាំវ៉ាក់សាំងរបស់យើង។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកនៅពេលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលវ៉ាក់សាំង។

AHS ក្នុងសកម្មភាព

សប្បុរសធម៌របស់អ្នកធ្វើឱ្យការងារល្អរបស់យើងទាំងអស់អាចធ្វើទៅបាន។ អំណោយទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា