ảnh 5

Chương trình nghiên cứu được thành lập để tìm hiểu các xu hướng về sức khỏe bệnh nhân và các kết quả xã hội. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập giúp chúng tôi cải thiện công việc của trung tâm y tế và cho phép chúng tôi vận động cho các chính sách tốt hơn trong cộng đồng. Các hoạt động nghiên cứu bao gồm:

  • Các can thiệp tại phòng khám
  • Thu thập dữ liệu để thông báo hoạt động của phòng khám
  • Nghiên cứu hồi cứu sử dụng dữ liệu mạnh mẽ
  • Nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng
  • Nỗ lực nghiên cứu quốc gia để cung cấp thông tin vận động chính sách