Thông báo cho bệnh nhân của chúng tôi

Để chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân của chúng tôi trong thời gian này, chúng tôi đang mở rộng việc sử dụng các chuyến thăm khám từ xa.

  • Gọi điện để sắp xếp một cuộc hẹn Telemedicine với nhà cung cấp của bạn để được theo dõi định kỳ hoặc chăm sóc khẩn cấp. Nhà cung cấp của bạn sẽ quyết định trong chuyến thăm khám Telemedicine nếu bạn cần đến khám trực tiếp.

  • Chúng tôi chỉ chấp nhận các cuộc hẹn trong ngày qua Điện thoại.

  • Chúng tôi không cung cấp thử nghiệm COVID-19 đi bộ.

Chọn ngôn ngữ của bạn:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của bạn:
Chọn ngôn ngữ