BAN GIÁM ĐỐC

Steve Yee, Carl Chan, Gavin Funabiki, Tochau Nguyen (ban cũ), Connie Chang, Vance Yoshida, Anh Tran (ban cũ), Donn Ginoza (AHS Foundation Board), Rosaline Kiang (AHS Foundation Board), Victor Uno

Ron một số

Phó Chủ tịch


Wendy Cai

Phó chủ tịch bệnh nhân & người tiêu dùng


Daniel KH Chao

Thủ quỹ


QUẢN LÝ THỰC HIỆN

Đội ngũ quản lý, chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của trung tâm y tế, dẫn đầu một đội ngũ hơn 500 nhân viên làm việc cùng nhau để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân.

Julia Liou, MPH

Tổng Giám Đốc


Thu Quách, TS

Tổng thống


Rượu vàng, sherry Hirota

Giám đốc chiến lược / Điều hành sáng lập


Dong Suh, MPP

Phó trưởng phòng hành chính, phân tích


James Trần

Giám đốc tài chính


George Lee, MD

Giám đốc đổi mới


Hương Lê, ĐS, Th.S

Giám đốc Nha khoa


Công viên Lina

Giám đốc Phát triển & Truyền thông


Joann Wong

Giám đốc hành chính


Sean Trần, JD, SPHR

Giám đốc Nhân sự


Angela Harris, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh GEx

Giám đốc Điều hành Lâm sàng


Mark O'Leary

Giám đốc, Phân tích chăm sóc sức khỏe


Daveena Ma, MD

Phó Giám đốc Y tế


Mychi Nguyễn, MD

Giám đốc y tế


Anita Chang, MD

Giám đốc địa điểm, Trung tâm y tế Rolland và Kathryn Lowe


Esther Li-Bland, MD

Giám đốc địa điểm, Trung tâm y tế Hu


Jessica Leung, MD

Giám đốc địa điểm, Trung tâm y tế Frank Kiang


Kao Saechao, LCSW

Giám đốc Bộ phận, Bộ phận Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa