QUẢN LÝ THỰC HIỆN

Đội ngũ quản lý, chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của trung tâm y tế, dẫn đầu một đội ngũ hơn 500 nhân viên làm việc cùng nhau để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân.

Julia Liou, MPH

Tổng Giám Đốc


Thu Quách, TS

Tổng Giám đốc


Đồng Suh, MPP

Phó trưởng phòng hành chính, phân tích


James Trần

Giám đốc tài chính


George Lee, MD

Giám đốc đổi mới


Hương Lê, ĐS, Th.S

Giám đốc Nha khoa


Công viên Lina

Giám đốc Phát triển & Truyền thông


Joann Wong

Giám đốc hành chính


Mychi Nguyễn, MD

Giám đốc y tế


Kao Saechao, LCSW

Giám đốc Bộ phận, Bộ phận Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa


Bryan Salva

Giám đốc Nhân sự


Daveena Ma, MD

Phó Giám đốc Y tế


Esther Li-Bland, MD

Giám đốc địa điểm, Trung tâm y tế Hu


Emily Guh, MD

Giám đốc địa điểm, Trung tâm y tế Rolland và Kathryn Lowe


Jessica Leung, MD

Giám đốc địa điểm, Trung tâm y tế Frank Kiang


BAN GIÁM ĐỐC