COVID Vaccine Info

Tại thời điểm này, Cơ Quan Y Tế Á Châu (AHS) đang sử dụng một lượng hạn chế vắc-xin COVID. AHS đang tuân theo các hướng dẫn của tiểu bang và quận hạt để phân phối vắc-xin một cách công bằng và sớm nhất có thể, dựa trên nguồn cung cấp chúng tôi nhận được. Ngay lúc này và khi số lượng cung cấp cho phép, chúng tôi sẽ mở các cuộc hẹn chích vắc-xin cho những bệnh nhân của CQYTAC thuộc diện:

  • Nhân viên IHSS
  • 65 tuổi trở lên

Cơ Quan Y Tế Á Châu (AHS) đã thiết lập một danh sách chờ đợi mới trên mạng cho những bệnh nhân của AHS đang tìm cách được nhận vắc xin COVID-19. Điều này chỉ dành cho bệnh nhân AHS. Nếu quý vị là bệnh nhân của AHS, hãy nhấn vào nút “Đăng ký vắc-xin COVID cho Bệnh nhân AHS” trên trang web này để ghi danh vào danh sách chờ đợi. Bệnh nhân sẽ cần có số hồ sơ y tế của họ tại AHS để đăng ký. AHS sẽ thông báo cho bệnh nhân khi có lịch hẹn. Khi bệnh nhân AHS đủ điều kiện nhận vắc xin dựa trên mức độ rủi ro của họ và nguồn cung cấp vắc-xin có sẵn, AHS sẽ thông báo cho bệnh nhân một khi có sẵn cuộc hẹn.

AHS đang cập nhật thông tin và biên bản của mình như chúng thay đổi nhanh chóng. Các bản cập nhật thường xuyên sẽ có tại trang web của AHS. Cảm ơn bệnh nhân AHS của chúng tôi vì sự kiên nhẫn của quý vị và cảm ơn quý vị đã chọn Cơ Quan Y Tế Á Châu (AHS) là Cơ quan chăm sóc sức khỏe cho mình.

Danh sách chờ chích Vắc-xin cho bệnh nhân

Sign up in-language for your COVID vaccine if you are an AHS patient.