Những Thay Đổi Medi-Cal Managed Care vào Tháng Một Năm 2023 cho Những Người Thụ Hưởng (Medi-Medi) Đáp Ứng Điều Kiện Kép

Vào Ngày 1 Tháng Một năm 2023, dịch vụ chăm sóc sức khỏe Medi-Cal ở một số
quận sẽ thay đổi từ Fee-For-Service (FFS) Medi-Cal thành Medi-Cal Managed Care.
Thông báo cho quý vị chậm nhất vào ngày 1 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 năm
2022. Các quyền lợi và nhà cung cấp Medicare của quý vị sẽ không thay đổi.

Đối với những người tham gia cả dịch vụ Medicare và dịch vụ Medi-Cal, dịch vụ
Medi-Cal sẽ thay đổi thành dịch vụ chăm sóc sức khỏe Medi-Cal được quản lý tại
các quận được liệt kê dưới đây. Ở tất cả các quận khác, dịch vụ Medi-Cal đã được
cung cấp thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe được quản lý Medi-Cal:

Các hạt Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa,
El Dorado, Fresno, Glenn, Imperial, Inyo, Kern, Kings, Madera, Mariposa,
Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, San
Joaquin, Sierra, Stanislaus, Sutter, Tehama, Tuolumne, Tulare, và Yuba.

Tham gia một Medi-Cal Managed Care sẽ KHÔNG Thay đổi
Quyền Lợi Chăm Sóc Sức Khỏe Medicare của quý vị

Các quyền lợi Medicare của quý vị sẽ không thay đổi sau khi quý vị tham gia một
chương trình Medi-Cal. Việc quý vị tham gia một chương trình Medi-Cal sẽ không
ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ Medicare cho quý vị hoặc việc quý vị lựa
chọn chương trình of Medicare Advantage hoặc chương trình Medicare Nguyên
Bản. Các nhà cung cấp dịch vụ Medicare không cần phải thuộc mạng lưới chương
trình Medi-Cal để tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Quý vị
vẫn có thể sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp Medicare của quý vị và đến bệnh
viện gặp các bác sĩ Medicare của mình.

Lựa chọn Chương Trình Medi-Cal Managed Care

Quyền lựa chọn chương trình Medi-Cal của quý vị tùy thuộc vào quận nơi quý vị
đang ở, và liệu quý vị có đang tham gia chương trình Medicare Advantage. Để
tìm hiểu thêm về các lựa chọn của quý vị xin quý vị vui lòng truy cập Health Care
Options (HCO) hoặc gọi số 1-800-430-8008.

Chương Trình Medi-Cal Managed Care là gì?

Chương trình Medi-Cal là một chương trình chăm sóc sức khỏe trong đó điều phối
tất cả các quyền lợi Medi-Cal của quý vị. Chương trình Medi-Cal của quý vị có thể
mang lại cho quý vị các quyền lợi bổ sung khác cùng với các quyền lợi Medicare
của quý vị. Các quyền lợi Medi-Cal này bao gồm:

 • Điều phối bất kỳ Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn (Long-Term Services and
  Supports) nào mà quý vị sử dụng hoặc cần
 • Dịch vụ đưa đón quý vị đến các địa điểm khám bệnh
 • Trang thiết bị và vật tư y tế đặc biệt để giúp quý vị kiểm soát sức khỏe của
  mình
 • Dịch Vụ Quản Lý Chăm Sóc Nâng Cao (Enhanced Care Management) và Hỗ
  Trợ Cộng Đồng (Community Supports) để giúp quý vị an toàn ngay tại nhà

Sau khi tham gia chương trình Medi-Cal, quý vị vẫn có thể nhận được một số dịch
vụ Medi-Cal thông qua các cơ quan khác, bao gồm:

 • In-Home Supportive Services (IHSS)
 • Dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần
  chuyên khoa
 • Dịch vụ Nha Khoa Medi-Cal
 • Dịch vụ Trung Tâm Khu Vực
 • Hầu hết các dịch vụ dược phẩm Medi-Cal

Việc Quý Vị tham gia Medi-Cal Managed Care sẽ KHÔNG thay
đổi dịch vụ Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà IHSS của Quý Vị hoặc các
Dịch Vụ Hỗ Trợ Khác

Các quyền lợi Medi-Cal sau đây sẽ không thay đổi khi quý vị tham gia một chương
trình Medi-Cal:

 • In-Home Supportive Services (IHSS)
 • Community-Based Adult Services (CBAS)
 • Multipurpose Senior Services Program (MSSP)
 • Dịch vụ trang thiết bị điều dưỡng

Các Nguồn Lực Bổ Sung

 • Để biết thêm thông tin về các lựa chọn chương trình Medi-Cal tại quận nơi
  quý vị đang ở, xin quý vị vui lòng truy cập Health Care Options hoặc gọi số
  1-800-430-8008
 • Để được tư vấn miễn phí về các lựa chọn Medicare, xin quý vị vui lòng
  liên hệ Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP):
  1-800-434-0222
 • Nếu quý vị cần trợ giúp về một vấn đề mà chương trình chăm sóc sức khỏe
  của quý vị không thể giải quyết, xin quý vị vui lòng gọi Medicare Medi-Cal
  Ombudsman:theo số: 1-855-501-3077
 • Để biết thêm thông tin về vấn đề chuyển tiếp sử dụng dịch vụ Chăm Sóc Sức
  Khỏe Được Quản lý Medi-Cal, xin quý vị vui lòng truy cập trang web này tại
  California Department of Health Care Services: Statewide Medi-Cal Managed
  Care Enrollment for Dual Eligible Beneficiaries