Wendy Cai | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh nhân & Người tiêu dùng AHS

Ngoài việc là thành viên của Hội đồng này, Wendy còn là thành viên tích cực của Hội đồng Lãnh đạo Bệnh nhân AHS. Từ năm 2010 cô đã tham gia vào Cantonese PLC và từ năm 2016 là Mandarin PLC. Cô ấy đam mê công việc của mình để thúc đẩy các vấn đề của bệnh nhân với PLC và trong Ủy ban Bệnh nhân và Người tiêu dùng của Hội đồng AHS. Wendy nhận thấy công việc gần đây của mình là giáo dục bệnh nhân, gia đình của họ và cộng đồng về các vấn đề Chỉ thị nâng cao đặc biệt bổ ích.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ