ASIAN HEALTH SERVICES

GIỚI THIỆU AHS

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Phỏng vấn truyền thông
Bệnh nhân được phục vụ vào năm 2020
0

Cơ sở bệnh nhân của chúng tôi là phản chiếu

cộng đồng của chúng tôi

20%

Trẻ em (0-17)

49%

Người lớn

31%

Người cao tuổi (65+)

0%
Bệnh nhân của chúng tôi
trải nghiệm sự cô lập ngôn ngữ
0%
Kiếm ít hơn 200%
Thuộc Chuẩn Nghèo Liên bang ($ 49,200 cho một gia đình bốn người)
0%
Đang bật
Medi-Cal, Medi-Medi, hoặc không được bảo hiểm

Nhấp vào tiêu đề để xem thông cáo báo chí hoặc tải xuống PDF bằng các nút màu cam.