Louis Ng | Điều hành Slalom

Louis Ng là một nhà tư vấn quản lý dày dạn kinh nghiệm và chịu trách nhiệm hợp tác và tư vấn cho một số công ty đang phát triển nhanh nhất và có ảnh hưởng trên toàn cầu (ví dụ: Amazon, Anaplan, Facebook, Google, Lyft, Salesforce, Snowflake, v.v.). Ông nằm trong một số Hội đồng Quản trị và cũng là Người sáng lập và Đối tác Quản lý của LOOP Capital, một quỹ đầu tư tư nhân tập trung vào việc giúp các doanh nhân hình thành và hiện thực hóa tầm nhìn của họ.

Là một phần của Hội đồng Kinh doanh AHS, Louis hy vọng hội đồng có thể giúp nhiều người hơn nữa trong hành trình của họ hiện thực hóa tầm nhìn và tiềm năng đầy đủ nhất của họ. Louis là một người luôn tin tưởng rằng chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa thông qua việc xây dựng và thúc đẩy cộng đồng, sự hợp tác & kết nối với mục tiêu chia sẻ và ăn mừng những thành công cùng nhau! #ActiveAlly

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ