Kinman đã hành nghề kế toán công từ năm 2003. Anh phục vụ nhiều tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức chính phủ khác nhau, cung cấp dịch vụ đảm bảo và tư vấn cho các tổ chức giáo dục, tổ chức nghiên cứu, trung tâm y tế cộng đồng, trung tâm y tế đủ điều kiện liên bang (FQHC), các quỹ, và các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức phúc lợi xã hội, các tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ trợ.