Jamie Nguyen đại diện cho AHS 'HCH

Điều phối viên Chương trình HCH Jamie Nguyen đã tham gia vào một cuộc thảo luận của ban hội thẩm cho Ủy ban Y tế Công cộng Boston và hội đồng lập kế hoạch Ryan White của Boston về tác động của HIV đối với cộng đồng AAPI. Đó là một cơ hội tuyệt vời để làm nổi bật công việc của nhóm HIV của AHS, trong đó Jamie là trưởng nhóm! Chúng tôi đã nhận được phản hồi tuyệt vời về đóng góp của Jamie và hiện họ đang yêu cầu anh ấy trình bày một bài thuyết trình tương tự cho các sinh viên tiền y khoa ở khu vực Boston.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ