Femy Visperas | Thành viên hội đồng quản trị AHS

Femy là bệnh nhân của AHS từ cuối những năm 1990. Cô tham gia Hội đồng Lãnh đạo Bệnh nhân Philippines (PLC) khi nó được thành lập lần đầu tiên vào năm 2010. Kể từ đó, cô đã tham gia rất nhiều vào các hoạt động của AHS thông qua PLC. Cô ấy thích hoạt động tình nguyện và cống hiến cho cộng đồng của chúng tôi, đặc biệt là cho Dịch vụ Y tế Châu Á. Femy hiện đang sống ở Alameda, và rất tích cực trong nhà thờ của mình.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ