Chương trình Nha khoa Sức khỏe Hành vi Tích hợp của AHS tiếp tục được công nhận và đánh dấu trên toàn quốc. Bác sĩ Hương Lê đã tiên phong trong khái niệm và chương trình này, biến AHS 'trở thành phòng khám nha khoa đầu tiên trong tiểu bang có chương trình Sức khỏe Hành vi và Nha khoa với bốn chuyên khoa. Từ Hợp tác Học tập với Mạng lưới Tiếp cận Sức khỏe Răng miệng Quốc gia đến nói chuyện với Đại học Harvard và các thành viên NACHC, Tiến sĩ Lê đã giúp các phòng khám và cơ sở nha khoa khác trên toàn quốc hiểu được mô hình để nhân rộng. Xin cảm ơn bác sĩ Hương Lê!

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ