Bạn có thể làm gì?

申請工作

加入亞健社的行列,為我們的社區帶來改變!請Thu thập dữ liệu查看我們目前的工作機會。

申請有薪暑期實習

đâyứng dụng (CHẠM TỚI) 有薪實習或聯繫 Katie Vương(địa chỉ email: kwang@ahschc.org) 了解詳情。

義工

Bạn có thể làm được điều đó không?醫療照顧領域,目前都接受義工申請。

義工支援項目包括:

  • 義务工作者、中級醫療人員、或護士
  • 行政部門
  • 健康教育
  • 宣傳及社區外展
  • 語言服務
  • 募款及公共關係
  • 勞工教練計劃

xin vui lòng tại線上申請。如需了解更多信息,歡迎聯繫 (510) 986-6830 或 hr@ahschc.org。