Từ sự nhân hậu và kiên định Tổ chức Blue Shield of California, khoản tài trợ gần đây mà chúng tôi nhận được từ họ sẽ cho phép Dịch vụ Y tế Châu Á tiếp tục thực hiện công việc tốt nhất của chúng tôi để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ủng hộ những người không được phục vụ và đấu tranh #Phí công cộng.

Blue Shield of California Foundation là một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất và đáng tin cậy nhất ở bang California. Họ cam kết hỗ trợ người dân và các chương trình hoạt động trên bình diện sức khỏe và bạo lực gia đình. Hoạt động tài trợ của họ hiện hỗ trợ ba sáng kiến: Phá vỡ chu kỳ bạo lực gia đình, Hợp tác vì cộng đồng lành mạnh, Thiết kế tương lai của sức khỏe.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ