Belinda Luu | Lãnh đạo Chiến lược Quản lý & Quản trị Dữ liệu & Cố vấn Cấp cao, Kaiser Permanente

Belinda Luu là Trưởng nhóm Chiến lược Quản lý và Quản trị Dữ liệu và Cố vấn Cấp cao tại Kaiser Permanente. Cô có kinh nghiệm sâu sắc về AI / ML, Công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe (Health IT), dịch vụ đám mây, hợp tác đổi mới CNTT chiến lược, cấp phép công nghệ, dịch vụ chuyên nghiệp, giao dịch dựa trên web và thuê ngoài. Cô đã đàm phán các giao dịch CNTT trị giá 1.5 tỷ đô la, bao gồm các giao dịch trong nước và quốc tế. Belinda là diễn giả thường xuyên về các chủ đề AI, đổi mới chăm sóc sức khỏe, Dữ liệu lớn và sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Belinda là một nhà lãnh đạo kinh doanh trong Hội đồng Lãnh đạo Doanh nghiệp cho Dịch vụ Y tế Châu Á. Belinda phục vụ trong Ban Cố vấn của CenterForce USA, Freeman Means Business, và Kaiser Permanente Asian Pacific Islander Association. Ngoài ra, Belinda còn là Đồng Chủ tịch Ủy ban Làm giàu và Phát triển của Ban Pháp chế KP và Đồng Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ của Hiệp hội Luật sư Người Mỹ gốc Á.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ