BC Hoạt động: Đổi mới Sức khỏe Bàn tròn

CHI TIẾT

Tổ chức một cuộc thảo luận bàn tròn hoặc hội thảo về các xu hướng và đổi mới công nghệ y tế mới nhất có thể hỗ trợ các cộng đồng chưa được phục vụ.

CHI PHÍ

Khác nhau

MỌI THỨ BẠN CẦN KÍCH HOẠT

Gửi email cho Julia theo địa chỉ jliou@ahschc.org

LÝ TƯỞNG CHO

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ