Allison Chang | Luật sư tuân thủ và đạo đức

Allison đã là một người ủng hộ thường xuyên của Dịch vụ Y tế Châu Á trong hơn một thập kỷ. Bên cạnh hoạt động tình nguyện tại AHS với nhiều khả năng, Allison đã nhận được nhiều khoản trợ cấp cho AHS với số tiền vượt quá 300,000 đô la. Khi cô ấy không vô địch nhiệm vụ của AHS, Allison dành thời gian cho gia đình và là một luật sư về đạo đức và tuân thủ. Allison rất vui được giúp đỡ hơn nữa sứ mệnh xứng đáng của AHS.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ