Chủ tịch AHS, Tiến sĩ Thu Quách Có mặt tại Hội thảo trên web về Sức khỏe Cộng đồng & Từ thiện của AAPI

Tiến sĩ Quách đã tham gia một nhóm chuyên gia để thảo luận về sức khỏe cộng đồng, hoạt động từ thiện của doanh nghiệp và các không gian tác động xã hội; sự phát triển gần đây trong chăm sóc sức khỏe; và tài trợ từ thiện có thể giúp hỗ trợ những nỗ lực đó như thế nào.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ