Báo cáo thường niên 2019/2020

Bạn có thể xem báo cáo bằng trình xem được nhúng của chúng tôi ở bên phải hoặc nếu muốn, bạn có thể tải xuống tại đây.