ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសាធារណៈរដ្ឋ

ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១០ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ យើងមាន ៦០ ថ្ងៃដើម្បីឱ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងថាគុណតម្លៃរបស់ប្រទេសនេះមិនត្រូវគ្នានឹងច្បាប់ថ្មីនេះទេ។ នេះជាអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន៖

  1. បញ្ជូនមតិសាធារណៈរបស់អ្នក ប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះ។
  2. ចែករំលែកតំណផតថល ជាមួយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក។
  3. នៅទាន់សម័យ ដោយធ្វើតាមពួកយើង Facebook និង ក្នុង Twitter និងធ្វើតាម hashtag: #OneNation

និយាយជាមួយយុវជនអំពីការទទួលបន្ទុកសាធារណៈដោយធីប៊ូយ

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា