គ្លីនិកធ្មេញនិងសុខភាពមាត់ជែននិងជីនជេវេនបឺរ

ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការបើកនិងឧទ្ទិសមន្ទីពេទ្យធ្មេញដែលទំនើបបំផុតរបស់យើងដែលមានទំហំ ៤,០០០ ហ្វីតការ៉េ។ វាជាលើកដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីរួមបញ្ចូលការពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិត្តបន្ថែមលើជំនាញធ្មេញចំនួន ៤ សម្រាប់កុមារនិងគ្រួសារដែលមានចំណូលទាប។

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា