ការណាត់ជួបករណីក្នុងការថែទាំបន្ទាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកតាមរយៈគិលានុបដ្ឋាយិកាផ្តល់ដំបូន្មាន (អាសន្ន) នៅ គ្លីនិកនៅផ្ទះ.អ្នកក៏អាចនឹងទម្លាក់ ក្នុងម៉ោងធ្វើការ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាពិគ្រោះ ដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់។ ចំពោះភាពអាសន្នសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 911 ។ 

ទីតាំង​ និងម៉ោង

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ី
817 ផ្លូវ Harrison, Oakland, CA 94607
លេខទូរស័ព្ទ៖ 510-986-0430

ម៉ោង​ធ្វើការ:
ថ្ងៃអង្គារ ព្រហស្បតិ៍ : 9:00am-12:30pm | 1:30pm-5pm
ថ្ងៃទី 4/5 ថ្ងៃពុធ: 1:30 រសៀល - 5 ល្ងាច