សេវាកម្មសុខភាពអាស៊ីស្វាគមន៍ដៃគូសហគមន៍ដើម្បីគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងនិងបង្ហាញផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់អ្នកនៅចំពោះមុខទស្សនិកជនដែលមានគុណភាពរបស់យើង។ យើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗគ្នាពេញមួយឆ្នាំហើយផ្តល់ការឧបត្ថម្ភដល់កម្រិតផ្សេងៗគ្នា។ ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់រួមមាន៖