ការស្វាគមន៍

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចុះតម្លៃសេវាកម្ម

អេស៊ានហេលស៊ើវីស បម្រើសេវាកម្មទៅកាន់អ្នកជម្ងឺទាំងអស់ដោយមិនគិតពីសមត្ថភាពក្នុងការបង់ប្រាក់។ ការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើកញ្ជប់សេវាកម្ម ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនអាស្រ័យលើទំហំគ្រួសារ និងប្រាក់ចំណូល។

ចាប់ផ្ដើម ភ្លាយជាសមាជិកអេស៊ានហេលស៊ើវីស (AHS)

សូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ដែលបានចូលរួមអេស៊ានហេលស៊ើវីស!

ដើម្បីក្លាយជាសមាជិកមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំ ឬដើម្បីណាត់ជួបចុះឈ្មោះ សូមទូរស័ព្ទ៖

510-986-6880

ឬមកពិគ្រោះជាមួយពួកយើងនៅនាយកដ្ឋានសេវាកម្មសមាជិកភាព ដែលមានទីតាំងនៅ 818 ផ្លូវ Webster រដ្ឋអុកឡែន, CA 94607

អេស៊ានហេលស៊ើវីស គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដែលមានការបញ្ជាក់ពីគណៈកម្មការចម្រុះ ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសម្រាប់ការងារតស៊ូមតិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមអ្នកជម្ងឺ។ ជាមួយនិយោជិកជាង 500 នាក់ និងសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រពេញលេញ យើងគឺជាអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពឈានមុខគេសម្រាប់ជនជាតិអាស៊ី និងកោះប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងតំបន់អាឡាមេដា។

អ្នកផ្តល់សេវារបស់ពួកយើងដែលនិយាយភាសាអាស៊ី 14 ភាសារួមគ្នាទន្ទឹងរងចាំឱកាសដើម្បីបម្រើលោកអ្នក។

ធ្វើការណាត់ជួប

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប ធ្វើការណាត់ជួបឡើងវិញ ឬបោះបង់

ការណាត់ជួបផ្នែកពិគ្រោះជំងឺដែលមិនមានការបន្ទាន់

សូមទូរស័ព្ទទៅគ្លីនិកនៅផ្ទះរបស់អ្នក។

នៅពេលដែលអ្នកទូរស័ព្ទទៅធ្វើការណារ់ជួប សូមប្រាប់បុគ្គលិកជាមុនថា៖

  • ភាសារបស់អ្នក (ប្រសិនបើអ្នកមិននិយាយភាសាអង់គ្លេស)
  • ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
  • លេខសម្គាល់អេស៊ានហេលស៊ើវីស(AHS) របស់អ្នក

 

ផ្នែកទទួលភ្ញៀវអាចទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បុគ្គលិកដែលនិយាយភាសារបស់អ្នក។ ប្រសិនបើបុគ្គលិកមិនទំនេរ សូមផ្ញើរសារ ឬផ្ញើរសារជាសម្លេងជាមួយនឹងពត៌មានខាងក្រោម៖

  • លេខទូរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ជាមួយនិងលេខកូដតំបន់
  • មូលហេតុដែលអ្នកត្រូវធ្វើការណាត់ជួប
  • ឬកាលបរិច្ឆេទនៃការណាត់ជួបដែលអ្នកចង់លុបចោលឬខកខានមិនបានជួប។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំឱ្យកំណត់ពេលណាត់ជួបរបស់អ្នកសារជាថ្មី។