ចុចជ្រុង

ចុចលើចំណងជើងដើម្បីមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឬទាញយកឯកសារ PDF ដោយប្រើប៊ូតុងពណ៌ទឹកក្រូច។

ប្រធានាធិបតី Biden តែងតាំងមេដឹកនាំ Aapi លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kimberly Chang និង Luisa Blue ទៅកាន់គណៈកម្មការប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីស្តីពី AANHPIs (ថ្ងៃទី 30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021)
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា