ទំនាក់ទំនងមីឌា

Jennifer Mou
jmou@ahschc.org
ទូរស័ព្ទ: 510-381-8329

ចុចលើចំណងជើងដើម្បីមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឬទាញយកឯកសារ PDF ដោយប្រើប៊ូតុងពណ៌ទឹកក្រូច។

Rena Wang នៃសេវាកម្មសុខភាពអាស៊ីទទួលបានពានរង្វាន់ Geiger Gibson Emerging Leader Award
ប្រធានាធិបតី Biden តែងតាំងមេដឹកនាំ Aapi លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kimberly Chang និង Luisa Blue ទៅកាន់គណៈកម្មការប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីស្តីពី AANHPIs (ថ្ងៃទី 30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021)