សេចក្តីជូនដំណឹងដល់អ្នកជម្ងឺរបស់យើង

ដើម្បីថែទាំអ្នកជម្ងឺឱ្យបានប្រសើរជាងមុន ក្នុងកំឡុងពេលនេះយើងកំពុងពង្រីកការប្រើប្រាស់របស់យើងនូវការចូលទៅកាន់ Telemedicine ។

  • ទូរស័ព្ទទៅណាត់ជួប Telemedicine ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នក សម្រាប់ការតាមដានជាប្រចាំឬការថែទាំបន្ទាន់។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់អ្នកនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងកំឡុងពេលទស្សនាTelemedicine ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការចូលមកពិនិត្យផ្ទាល់។

  • យើងទទួលយកការណាត់ជួបនៅថ្ងៃតែមួយតាមទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះ។

  • យើងមិនផ្តល់ជូននូវការធ្វើតេស្តិ៍កូវីដ19។

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា