គ្លីនិកធ្មេញវិទ្យាល័យអូកឡែន និងគ្លីនិចវេជ្ជសាស្រ្ត

អេស៊ានហេលស៊ើវីស ផ្តល់គ្លីនិកតាមសាលារៀនសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យអូកឡែន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសុខភាពរបស់យុវជនពួកយើង។ យើងផ្តល់សេវាកម្មឱ្យសិស្សច្រើនជាង 2,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលពាក់កណ្តាលនៃពួកគេជាជនជាតិអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកអ៊ីស្លែនឌឺ។ គ្លីនិកនេះផ្តល់សេវាសុខភាពបន្តពូជជាការឯកជន ផែនការគ្រួសារនិងការប្រឹក្សា។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមសាកសួរការិយាល័យសាលារបស់អ្នក។

ទីតាំង​ និងម៉ោង

មហាវិថី MacArthur 1023, Oakland, CA 94610

ម៉ោងគ្លីនិកពិគ្រោះ*:
ថ្ងៃអង្គារ -
8:30 ព្រឹក - 12:30 រសៀល | ម៉ោង 1:30 រសៀល - 4:30រសៀល
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ - 8:30 ព្រឹក - 12:30 រសៀល | ម៉ោង 1:30 រសៀល - 4:30 រសៀល 
* ក្នុងឆ្នាំសិក្សា

ម៉ោងគ្លីនិកធ្មេញ*:
ថ្ងៃសុក្រ -
9am – 12:30am | ម៉ោង ១:៣០ ដល់ ៤:៣០ រសៀល
* ក្នុងឆ្នាំសិក្សា

សេវាកម្មធ្មេញ

  • ការពិនិត្យធ្មេញ
  • ការសម្អាត
  • ការបំពេញ
  • ប៉ះធ្មេញ