គ្លីនិកធ្មេញវិទ្យាល័យអូកឡែន និងគ្លីនិចវេជ្ជសាស្រ្ត

អេស៊ានហេលស៊ើវីស ផ្តល់គ្លីនិកតាមសាលារៀនសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យអូកឡែន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសុខភាពរបស់យុវជនពួកយើង។ យើងផ្តល់សេវាកម្មឱ្យសិស្សច្រើនជាង ២.០០០ នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលពាក់កណ្តាលនៃពួកគេជាជនជាតិអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកអ៊ីស្លែនឌឺ។ គ្លីនិកនេះផ្តល់សេវាសុខភាពបន្តពូជជាការឯកជន ផែនការគ្រួសារនិងការប្រឹក្សា។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមសាកសួរការិយាល័យសាលារបស់អ្នក។

ទីតាំង​ និងម៉ោង

មហាវិថី ១០២៣ MacArthur, Oakland, CA ៩៤៦១០

ម៉ោងគ្លីនិកពិគ្រោះ*:
ថ្ងៃអង្គារ -
៨ :៣០ ព្រឹក - ១២: ៣០ រសៀល | ម៉ោង ១ :៣០ រសៀល - ៤ :៣០ រសៀល
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ -៨ : ៣០ ព្រឹក - ១២ : ៣០ រសៀល | ម៉ោង ១ :៣០ រសៀល - ៤ : ៣០ រសៀល 
* ក្នុងឆ្នាំសិក្សា

ម៉ោងគ្លីនិកធ្មេញ*:
ថ្ងៃសុក្រ -
ម៉ោង ៩ ព្រឹក - ១១:៣០ ព្រឹក | ម៉ោង ១ : ៣០ រសៀលដល់ ៤ :០០ រសៀល
* កំឡុងក្នុងឆ្នាំសិក្សា

សេវាកម្មធ្មេញ

  • ការពិនិត្យធ្មេញ
  • ការសម្អាត
  • ការបំពេញ
  • ប៉ះធ្មេញ
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា