ទីតាំង

Harry and Jeanette Weinberg
គ្លីនិចធ្មេញ និងថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញ
ផ្លូវទី 190 11
Oakland, CA 94607

ទូរស័ព្ទ: (510) 250-8300

ម៉ោង

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រៈម៉ោង 9:00ព្រឹក - 12:30 ល្ងាច និង1:30ល្ងាច -5:00 ល្ងាច

គ្លីនិកធ្មេញនិងសុខភាពមាត់ធ្មេញHarry and Jeanette Weinberg

បានបើកនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 គ្លីនិកធ្មេញនិងសុខភាពមាត់ធ្មេញHarry and Jeanette Weinberg គឺជាគ្លីនិកធ្មេញមាត់ធ្មេញមួយដែលមានទំហំ 4000 ហ្វីតការ៉េ។ វាជាគ្លីនិចធ្មេញសហគមន៍ដំបូងបង្អស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដើម្បីបញ្ចូលការពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការបញ្ជូនបន្តបន្ថែមលើការផ្តល់ជំនាញធ្មេញចំនួន 4 គឺ ព្យាបាលធ្មេញ ការព្យាបាលតាមអញ្ចាញធ្មេញ និងទន្តសាស្រ្តផ្នែកកុមារ សម្រាប់កុមារនិងគ្រួសារដែលមានចំណូលទាប។