កម្មវិធីសុខភាពមាត់ធ្មេញប្រកបដោយឥរិយាបទរបស់អេ។ អេ។ អេ។ អេ។ អេសបន្តទទួលស្គាល់និងរំលេចពាសពេញប្រទេស។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Huong Le បានត្រួសត្រាយគំនិតនិងកម្មវិធីនេះដោយធ្វើឱ្យអេសអេសជាគ្លីនិកធ្មេញដំបូងគេនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានកម្មវិធីសុខភាពមាត់ធ្មេញនិងសុខភាពដោយមានជំនាញចំនួន ៤ ។ ពីការចូលរួមសហការជាមួយបណ្តាញជាតិដើម្បីទទួលបានសុខភាពមាត់ទៅកាន់ការនិយាយជាមួយសាកលវិទ្យាល័យហាវឺដនិងសមាជិក NACHC វេជ្ជបណ្ឌិតលីបានជួយគ្លីនិកធ្មេញនិងការអនុវត្តដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសឱ្យយល់ពីគំរូនៃការចម្លង។ សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតហួងឡេង!