ព័ត៌មានអំពីវ៉ាក់សាំងឌីអាយ

ធីធីធីàiểmnày, Cơ Quan Y TếÁChâu (អេ។ អេ។ អេ។ អេ។ អេ) ửangsửdụngmộtlượnghạnchếvắc-xin COVID ។ អេ។ អេ។ អេ។ អេស។ អេ។ អេ។ អេ។ អេស។ អេស។ ស៊ី។ អេស។ ស៊ី។ អេស។ អេស។ ស៊ី។ ង៉ុយឡេងស៊ីវឈីងឃុកឃុកស៊ីឆេងស៊ីអេសស៊ីឃ្យូស៊ីធីស៊ីខឹសស៊ីស៊ី

  • ញឹនviênអាយ។ អេស។ អេស
  • 65 tuổitrởlên

កានកានយូថូÁឆូ (អេ។ អេ។ អេ។ អេ។ អេ។ អេស។ អេ។ អេ។ អេស។ អេស។ អេ។ អេ។ អេស។ អេស។ អេស។ អេស។ អេ។ HSiềunàychỉdành cho bệnhnhânអេអេ។ អេ។ អេ។ Nýuquývịlàbệnhnhâncủa AHS, hấynhấnvàonút“ ýngkývắc-xin COVID cho Bệnhnhân AHS” trên trang web này hi ghi danh vào danh sáchchờđợi។ BHSnh nhânsẽcầncósốhốsơ y tếcủahọtạiអេអេ។ អេសđểដុងក។ អេ។ អេស។ អេស។ អេស។ អេស។ អេស។ ឃីប៊ីអេនអេអេអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេស។

អេ។ អេ។ អេ។ អេង។ អេច។ អេ។ Cácbảncậpnhậtthườngxuyênsẽcótại trang web của AHS ។ អេសអេសអេជអេចអេសអេចអេសអេចអេសអេសអេចអេសអេសអេសអេចអេសអេសអេចអេសអេសអេចអេសអេចស៊ីឆូអេសអេស។

ដាញ់ឆូឈីឈីឈីវស៊ីចស៊ីញ់ញ៉ាញ់

ចុះឈ្មោះជាភាសាសម្រាប់វ៉ាក់សាំងឌីអាយប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជម្ងឺអេអាយអេ។