សហប្រធាន Sherry Hirota និងលោក Mike Honda នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជាតិមួយបានប្រកាសសុន្ទរកថាបញ្ជាទិញពិសេសដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកាth នៅជាន់ក្រោមនៃសមាជដែលដឹកនាំដោយសមាជខ្មៅ Caucus សភាអាមេរិកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសភានិងសភាអាមេរិកឡាទីនកូកូសដែលបង្ហាញនូវសក្ខីកម្មនិងរឿងរ៉ាវនានាពីរបាយការណ៍មួយរបស់ប្រជាជាតិមួយនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីទាំងនេះ។ ចុច នៅ​ទីនេះ ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាសភា។