ធនធានសហគមន៍៖ ចូលទៅកាន់ភាសា ទាក់ទងនឹងប្រភពជម្ងឺកូវីដ១៩

ធនធាន

ព័តមានអំពីវិធីការពារខ្លួនអ្នក និងក្រុមគ្រួសារអ្នកពីជម្ងឺកូវីដ19 ក្នុងរយះពេលប៉ុន្មាននាទី។

កំណែជាភាសាអង់គ្លេស៖

ភាសាកម្ពុជា

សន្លឹកកិច្ចការ៖http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceHandwashingCambodian.pdf

ភាសាឡាវ

សន្លឹកកិច្ចការ៖https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/basicslao.pdf

ភាសាម៉ុង

សន្លឹកកិច្ចការ៖https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02592.htm

ភាសាជប៉ុន

សន្លឹកកិច្ចការ៖ http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/FAQ-ExposureJapanese.pdf

កូវីដ-19 ធនធានតាមភាសា (គ្រប់ភាសា)៖

https://docs.google.com/document/d/1DyvjFYRsOkpH9UeEBEmgFd6ehSLfpMtw8j6ZFvV8JPA/edit

ភាសាជាក់លាក់ AANHPI៖

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XePaKv7Ar59PG7z37QqzIb8WfynEx5BK5ZfK3VLXIJA/edit#gid=1101570108

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា