ធនធានសហគមន៍៖ ការថែទាំសុខភាព

ធនធាន

ប្រសិនបើអ្នកចង់ចុះឈ្មោះ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកជម្ងឺសូមទាក់ទងផ្នែកសេវាកម្មសមាជិករបស់យើង៖ (៥១០) ៩៨៦-៦៨៨០ ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយជាមួយបញ្ហាផ្សេងទៀតសូមទូរស័ព្ទមកយើង បណ្តាញជំនួយ AHS COVID-19: (510)735-3222

  • អ្នកជម្ងឺអេស៊ានហេលស៊ើវីស ឬអ្នកជម្ងឺថ្មីដែលមានសក្តានុពលគួរទាក់ទងសេវាកម្មសមាជិកភាពអេស៊ានហេលស៊ើវីសជាមុន៖ 510-986-6880
  • បណ្តាញមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ https://chcnetwork.org/ (510)297-0242
  • សម្ព័ន្ធមិត្តអាឡាមេដា ដើម្បីសុខភាព https://alamedaalliance.org/ សេវាកម្មសមាជិក៖ (510) 747-4567 តម្លៃបង់ថ្លៃ៖ 1-877-932-2738 មនុស្សដែលមានសោតវិញ្ញាណ និង ការនិយាយចុះខ្សោយ (CRS / TTY)៖ 711/ 1-800-735-2929
  • អានើធីម ប្លូ ក្រូស - អាឡាមេដា ខោនធី https://www11.anthem.com/ca/alameda/
  • សេវាកម្មសង្គមខោនធីអាឡាមេដា https://www.alamedasocialservices.org/public/index.cfm ដាក់ពាក្យស្នើរសុំ Medi-Cal, CalFresh, CAPI, IHSS, ជំនួយទូទៅ និង CalWorks (បច្ចុប្បន្នដោយតាមទូរស័ព្ទដៃ ឬអ៊ីនធឺណេតតែប៉ុន្នោះ) ។

បរិច្ចាគដល់មូលនិធិសហគមន៍ថែទាំថ្ងៃនេះ

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា