នាយកប្រតិបត្តិ, Sherry Hirota វាគ្មិនពិសេសនៅឯកិច្ចប្រជុំសមធម៌សុខភាពនិម្មិត

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា