ខាឡិន | សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអេអេសអេស

លោក Carl គឺជានាយកក្រុមហ៊ុនក្លែរម័រអភិវឌ្ឍន៍ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យ East Bay ។ ក្រៅពីតួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសេវាសុខភាពអាស៊ីលោកចាន់ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអភិបាលក្រុង Oakland Chinatown ដោយសារតែការដឹកនាំរបស់គាត់នៅក្នុងអង្គការដូចជាសភាពាណិជ្ជកម្មចិន Oakland និងក្រុមប្រឹក្សាការពារឧក្រិដ្ឋកម្មអ្នកជិតខាង។

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា