សកម្មភាព BC: តុមូលការច្នៃប្រឌិតផ្នែកសុខភាព

ព័ត៌មាន​លម្អិត

រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូលឬបន្ទះស្តីពីការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតនិងនិន្នាការដែលអាចគាំទ្រដល់សហគមន៍ដែលមិនទាន់បានទទួល។

ចំណាយ

ប្រែប្រួល

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីចូលរួម

អ៊ីម៉ែល Julia នៅ jliou@ahschc.org

ល្អសម្រាប់

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា