សេវាកម្មសុខភាពអាស៊ីទទួលបានពិន្ទុ ១០០% លើការធ្វើសវនកម្មសហព័ន្ធរបស់ OSV របស់យើង។ អេ។ អេ។ អេ។ ឌី។ ឌី។ អេ។ មានតែមណ្ឌលសុខភាពកំពូល ១% នៅទូទាំងប្រទេសទេដែលទទួលបានពិន្ទុល្អឥតខ្ចោះ។ ពិន្ទុគឺផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាច្រើនដែលសវនករពី HRSA កំណត់ពិន្ទុ។

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា