អេស៊ានហេលស៊ើវីស

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

សេវាសុខភាពអាស៊ីនៅទីក្រុង Oakland រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា កាលពីថ្ងៃទី 3 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019។ (រូបថតដោយ Cali Godley)

សមិទ្ធិផលនៃសេវាកម្មសុខភាពអាស៊ី

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សេវាកម្មសុខភាពអាស៊ីចែករំលែកសមិទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់នៃសហគមន៍របស់យើង។

ព​ត៌​មាន​ទំនាក់ទំនង

លីណា ផាក

ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍និងទំនាក់ទំនង

សំណួរទាក់ទងនឹងមូលនិធិ ឬជំនួយ?

Darren Yee

នាយកជំនួយ និងផែនការ

ជំនួយ@ahschc.org