គណៈកម្មាធិការនិងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីអូអូឡិនឆ្នាំ ២០២០

ចូលរួមក្រុមរត់ / ដើរអេអេហ្សូមរបស់យើង!

ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត

ដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តសូមទាក់ទងមកអេលីសាបិតគីមតាមលេខ Elizabeth Kim ឬ ekim@ahschc.org ។

សូនីយ៉ាច័ន្ទ


ស៊ូច័ន្ទ, MD


វេជ្ជបណ្ឌិត Anita Chang


ទីណាដូណាន


លោក Bob Guan


នីកូលហុង


អេរិកឡៅ


វិចិត្រលី


ស៊ូសានឡូ, MD


គ្រីស្ទីណាង៉


ណាន់ផាម


Eileen ចាង


កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍៖ ថ្ងៃទី 22 ខែមីនាឆ្នាំ 2020

អេស៊ានហេលស៊ើវីស (AHS) ជាដៃគូសប្បុរសធម៌ជាផ្លូវការនៅក្នុងមហោស្រពរត់ Oakland ឆ្នាំ 2022 ។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៅទូទាំងទីក្រុងដែលទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងបង្ហាញសហគមន៍របស់ Oakland និងជួយរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញក្នុងស្រុកដូចជាAHS។ ដំណើរការជាមួយក្រុមAHSome ហើយជួយផ្តល់សេវាសុខភាពបន្តដល់សហគមន៍ដែលត្រូវការវាបំផុត។ ឆ្នាំនេះយើងកំពុងរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធនាការកុមារមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំគ្រួសារនិងកុមារ។  ថ្លៃចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានលើកលែងប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះដើម្បីដំណើរការនិងជួយរៃអង្គាសប្រាក់អប្បបរមាចំនួន 200 ដុល្លារ។

ឱកាសឧបត្ថម្ភ

ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដែលកំពុងដំណើរការរបស់យើង“ Team AHSome” សូមទាក់ទងមកកាន់ Elizabeth Kim តាមលេខ 510-735-3170ឬ ekim@ahschc.org ។

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា